gastenboek
home
werkwijze

voor wie

lezen & spelling
dislexie
rekenen
visie
achtergrond
tarieven

contact

De visie van RT waterland op remedial teaching wordt bepaald vanuit een zevental competenties, die de kwaliteitsstandaard vormen waaraan iedere remedial teacher dient te voldoen (met name sinds de Wet BIO van kracht is).
Bij de diagnostiek en begeleiding van een leerling met speciale onderwijsbehoeften wordt altijd uitgegaan van de specifieke onderwijsmogelijkheden van een individu: elk individu (leerling) heeft recht op gerichte begeleiding om tot optimaal leren te komen. Alle betrokkenen nemen de verantwoording van de begeleiding van de leerling op zich.
Zorg op maat kent een open houding, het respect tonen en hebben voor de leerling, het onderkennen van het probleem, adequate begeleiding organiseren en bijstellen en een intensieve samenwerking van alle betrokkenen. De betrokkenen zijn: leerling, leraar, ouders en specialisten buiten de school.

Wanneer een kind niet tot optimaal leren komt, is de groepsleraar de eerst verantwoordelijke. Als de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling de kennis/vaardigheden van de leraar overstijgen wordt door middel van een consultatief de hulp ingeroepen van de remedial teacher. De remedial teacher stelt dan in samenwerking met de leerkracht, ouders en leerling een handelingsplan op waarin enerzijds het didactisch-pedagogisch handelen van de rt-er (de sociaal-emotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind) en anderzijds het interventieplan met betrekking tot de leerling is omschreven.

De rt-er en de leerling bepalen samen de inhouden en werkvormen van het handelingsplan, waarbij de leerling initiatieven neemt en zijn sterke kanten en zelfwerkzaamheid centraal staan. Daarin wordt de leerstijl van het kind onderkent en wordt gezocht naar de momenten in het onderwijsleerproces waarin de leerstijl geen aansluiting vindt. Als de begeleiding voor alle betrokkenen helder is, kan de begeleiding voor het kind optimaal verlopen!! bulletGeregistreerd Remedial Teacher. Erkend door de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

 

Website: 15twelve.com